Przygotowanie do bierzmowania


Spotkania formacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania odbywają się w grupach zazwyczaj w czwartek przed pierwszym piątkiem każdego miesiąca.


Spotkania w grupach przy parafii, po Mszy św. wieczornej, prowadzą księża duszpasterze, realizując trzyletni plan formacyjny zapoznający kandydatów z poszczególnymi Osobami Trójcy Świętej.


Przygotowanie do bierzmowania odbywa się zgodnie z wytycznymi dekretu biskupa obowiązującego w naszej diecezji.


Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania

I. Przygotowanie do Bierzmowania


Przygotowanie do Bierzmowania przebiega w dwóch etapach: przygotowanie dalsze i przygotowanie bliższe.


Przygotowanie dalsze obejmuje dwa pierwsze lata nauki w gimnazjum, zakończone egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych. Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno- moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w trakcie nauki religii w szkole oraz w czasie spotkań grupowych przy parafii.


Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów z klasy trzeciej. Obejmuje ono głównie formację religijno- moralną, ascetyczną, wprowadzenie do Życia w Kościele. Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie to realizuje się w formie spotkań grupowych przy parafii oraz w comiesięcznych nabożeństwach formacyjnych.


II. Kryteria dopuszczenia do Bierzmowania:


Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania.


Wiara ta wyraża się:

  • w deklaracji przyjęcia sakramentu
  • w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii
  • w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św., przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty
  • w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia
  • w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem
  • w nienagannej postawie religijno- moralnej
  • w pozytywnie zdanym egzaminie

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

+ Wiesław Lechowicz
Wikariusz Generalny
Tarnów, 26.08. 2009